• greek

  •   
  • english

background
get in touch

Όροι χρήσης

1. Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Καλώς ήρθατε στην Ιστοσελίδα www.agril.gr
Η παρούσα Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας"AGRIL" ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.
Εχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει τις πιο αξιόπιστες πληροφορίες και λύσεις
πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος αγρότης στις μέρες μας καθώς και
να τον βοηθήσει στην προβολή και προώθηση του δικού του γεωργικού μηχανήματος-
ανταλλακτικού-αγγελίας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω ιστοσελίδα, με βασική προϋπόθεση την αποδοχή
των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων.

2. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων
Διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις προτού συνεχίσετε με
την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη χρήση της
συμφωνείτε να τηρείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν οριστεί
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, και να δεσμεύεστε από αυτούς.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του site, αλλά
όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να
ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων
συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

3. Πρόσβαση & Εγγραφή Χρήστη – Αγγελιοδότη
Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά
τον χρήστη της ιστοσελίδας. Ο Χρήστης/Αγγελιοδότης που επιθυμεί να εγγραφεί στις
υπηρεσίες της ιστοσελίδας θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά
του στοιχεία, και να ενημερώνει την agril.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω
στοιχείων. Επίσης τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των πληροφοριών :
• Δεν πρέπει να είναι παραπλανητικά, να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση
τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται
στην κείμενη νομοθεσία.
• Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα
εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή
παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.
• Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, time bombs ή cancel bots ή
οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά
ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και
του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε απώλεια πόρων ή
υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή της Εταιρείας εν μέρει ή στο σύνολο που
σχετίζονται με τους παροχείς σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες μας.
• Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που
απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

4. Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας.
Απαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου για την άσκηση αθέμιτων επιχειρηματικών
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του
INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας
συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ). Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση
τμήματος ή του συνόλου του δικτυακού τόπου.
Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του site για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases)
καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε
αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Ρητώς αναφέρεται ότι οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη
διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών τους. Οι χρήστες απαγορεύεται να προβαίνουν
σε πρακτικές, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να
διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσουν κακόβουλο λογισμικό και
γενικά να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφαλείας του συστήματος, με σκοπό να παραβιάσουν
την προστασία του απορρήτου.

5. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου αναλαμβάνει την
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των
σχετικών υπηρεσιών.

6. Περιορισμός ευθύνης Ιστοσελίδας
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η
ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης
των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα
της ιστοσελίδας παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη
ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το
νόμο, το Δίκτυο αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες,
συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες
συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο
σκοπό. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα
διορθώνονται. Επίσης η ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο
συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή
σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα δεν
εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των
περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των
ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης
και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα.

7. Καταχώριση αγγελιών
Οι αγγελιοδότες/χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και τη νομιμότητα
του περιεχομένου των αγγελιών τους, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, των
γραφικών, που καταχωρήθηκαν και δημοσιεύτηκαν στην agril.gr και δεν έχει καμία
ευθύνη για οποιαδήποτε παρανομία ή ανακρίβεια του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων
κάθε είδους προϊόντων, υπηρεσιών ή θέσεων εργασίας.
Ο /Η αγγελιοδότης/χρήστης εγγυάται οτι το περιεχόμενο της αγγελίας του είναι νόμιμο,
ειλικρινές και αληθές και δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα
οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας. Οι αγγελίες μπορεί να διορθώνονται και να
ταξινομούνται κατά την απόλυτη βούληση τησ agril.gr. Όλες οι αγγελίες/διαφημίσεις
που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο γίνονται δεκτές προς δημοσίευση με
οδηγό την καλή πίστη, όμως θα πρέπει να τονιστεί ότι η agril.gr , σε καμία περίπτωση
δεν αναλαμβάνει την ευθύνη γιά την ακρίβεια ή μη κάθε διαφήμισης ή αγγελίας που
δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο ή όπου αλλού (ούτε και προσφέρει κανενός είδους εγγύηση
άμμεση ή έμμεση για οποιαδήποτε δημοσιευόμενη καταχώρηση).
Ο/Η αγγελιοδότης/χρήστης συμφωνεί να αποδεσμεύσει την agril.gr από παντός είδους
υποχρεώσεις και αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία
χρήσης της υπηρεσίας βασιζόμενες σε οποιαδήποτε θεωρία υποχρέωσης ή οποιαδήποτε
νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων αυτής της ζημίας ή του κόστους.
Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων
(οποιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στην ιστοσελίδα καθώς επίσης και
με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται σε αυτήν. Περαιτέρω
η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής
εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

8. Φωτογραφίες
Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στην
Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/
και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει
αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε
τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.
Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία
(συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η
Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την
καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.
Όλες οι φωτογραφίες είναι υδατογραφημένες προς αποφυγή χρήσης τους για άλλους
σκοπούς χωρίς την πρότερη συγκατάθεση του κατόχου της αγγελίας.Η agril.gr διατηρεί
το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει εικόνες που είναι άσχετες με το περιεχόμενο της αγγελίας ή
εικόνες που παραβιάζουν τους κανόνες της ιστοσελίδας.

9. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site, ήτοι ενδεικτικώς
και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων,
εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/
λογοτύπων, μορφής (lay - out) του site, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς
και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία,
διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία
πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά
στο site να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την
αξιοπιστία ή πληρότητα τους.Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή,
μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση
του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του site. Τυχόν
αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη
χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους
σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε
άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω
ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής
ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα
εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο
χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα
εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που
εμφανίζονται στο site.

10. Δικαίωμα Εταιρίας
Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας
να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και να διακόψει
την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του site κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η
Εταιρία) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.
Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Εταιρία διατηρεί το
δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο
μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο
ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν
γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στο site.
Ταυτόχρονα η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της
εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο site άλλες αγγελίες (οιασδήποτε
κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο).

11. Δεσμοί – Links με άλλα sites
Το site εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες
των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή
προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/
χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί
απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την
αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων
στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν
πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό
υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

12. Προσωπικά Δεδομένα
Τα εγγεγραμμένα μέλη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Η Δικαιούχος θα διατηρεί σε αρχείο και θα
επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που θα έρθουν σε γνώση της με σκοπό την
υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των εργασιών της. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο
χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των
στοιχείων αυτών, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με αποστολή σχετικού μηνύματος
στη ηλεκτρονική δ/νση: info@agril.gr.

13. Ενημέρωση & Τροποποίηση Όρων & Προϋποθέσεων
Η agril.gr διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή μεταβολής των παρόντων όρων και
προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δίχως πρότερη ειδοποίηση. Η χρήση από την πλευρά σας
της παρούσας Ιστοσελίδας κατόπιν οποιασδήποτε τέτοιου είδους αλλαγής συνεπάγεται και
συμφωνία από την πλευρά σας να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως έχουν
μεταβληθεί και να δεσμεύεστε από αυτούς. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την
πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, ή να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της
ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο δίχως πρότερη ειδοποίηση χωρίς να
φέρει ευθύνη για πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω αλλαγών.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των
επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της
Λάρισας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.